.

โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)    บ้านหนองคู ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ   จ.อุบลราชธานี      ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 

 
 
 

  หน้าหลัก    อัตลักษณ์โรงเรียน 
อัตลักษณ์โรงเรียน
 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
            ภายในปี 2557 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) และชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นผู้นำหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่พื้นฐานการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร   การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 
พันธกิจ
โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
1.   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ
7. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
 
ปรัชญาของโรงเรียน
 
นตฺถิ ปัญฺญา สมา อาภา
                                      แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
คำขวัญของโรงเรียน
“มุ่งพัฒนา ศึกษาดี มีจรรยา สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
 
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน-เหลือง
 
 
การกำหนดอัตลักษณ์โรงเรียน
 
 
 
มาตรการส่งเสริม
โครงการที่ส่งเสริมสะท้อนความสำเร็จของโรงเรียน
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.              โครงการพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.              โครงการจัดการศึกษาเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
4.              โครงการประสานส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5.              โครงการจัดห้องเรียนสวยด้วย 5 ส.
6.              โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
7.              โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
8.              โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9.              โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
11.       โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริเวณให้เป็นปัจจุบัน
kunatum.gif
 

 
 
 

ดาวน์โหลดเพลงหนองคู MP3
เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองคูฯ
ลำหล่องโรงเรียนหนองคูฯ
ลำเพลินโรงเรียนหนองคูฯ
ลำเพลิน 3D
ลำคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 เมษายน 2561
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซด์นี้ ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่มากๆ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.80.8.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 950,322
 

 

 
: โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel : 099-4599644
Email : nongkhoo@nongkhoo.in.th