.

โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)    บ้านหนองคู ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ   จ.อุบลราชธานี      ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 

 
 
 

  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียน
                    โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) เดิมตั้งขึ้นเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาล ตำบลโนนโหนน 1 (วัดบ้านโนนโหนน)
 23 กันยายน พ.ศ. 2469 ได้ตั้งเป็นอิสระ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลโนนโหนน (วัดบ้านหนองคู)” มีนายพิมพ์ สุทธาเวช เป็นครูใหญ่คนแรก และนายพั่ว ปราณีวัฒน์ เป็นครูน้อย จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 มีนักเรียน 169 คน ทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ
.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 2,000 บาท และวัสดุสมทบจากประชาชน ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1ซ.(พิเศษ) เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ขนาด 3 ห้องเรียน บนที่ดินที่ประชาชนบริจาค และที่ดินของดอนปู่ตาบางส่วน รวมเนื้อที่ 8 ไร่เศษ การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกมีผู้ให้การสนับสนุนที่สำคัญคือ “หลวงพ่อพระครูโสภณวรศาสน์” ดังนั้นทางราชการจึงอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ ให้มีนามของท่านปรากฏอยู่ด้วยคือ “โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)” นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนในการก่อสร้างโรงเรียน คือ กำนันตำบลโนนโหนนในสมัยนั้น การก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จและเปิดทำการสอน เมื่อปี พ.ศ. 2584
.ศ. 2518 สร้างอาคารหลังที่ 2 แบบ ป.1 ซ. เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ขนาด 2 ห้องเรียน
                สร้างด้วยงบประมาณของทางราชการ
.ศ. 2527 สร้างอาคารหลังที่ 3 แบบ สปช.105/26 เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว               
                ยกพื้นสูง ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณของทางราชการ จำนวน 980,000 บาท
.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคาร แบบ สปช.105/26 จำนวน 4 ห้องเรียน
                ด้วยงบประมาณของทางราชการ จำนวน 240,000บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2531
.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหลังที่ 4 แบบ สปช.105/29 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
                ขนาด 6 ห้องเรียน สร้างด้วยงบประมาณของทางราชการ จำนวน 1,500,000 บาท
พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณจากทางราชการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด
                 - ก่อสร้างทำนบคอนกรีตกั้นดินใต้ถุนอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน   20,000 บาท
                 - ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน   สปช. 105/29      จำนวน 20,000 บาท
พ.ศ.2542 ชุมชนร่วมกันจัดหาทุน
                 -   ก่อสร้างรั้วความยาว 200  เมตร มูลค่า 100,000 บาท
                 -   ก่อสร้างระบบประปาโรงเรียน มูลค่า 50,000 บาท
                 -   ก่อสร้างทำนบคอนกรีตกั้นดินสนามฟุตบอล 20,000 บาท
พ.ศ. 2547   คุณสมบูรณ์ บุ๊กเกอร์ ศิษย์เก่าสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน   60,000 บาท
 
พ.ศ. 2548   นายคำผุย ทองลี และครอบครัวสนับสนุนการก่อสร้างป้ายชื่อรั้วโรงเรียน 60,000 บาท
                   - ชุมชนสนับสนุนการซ่อมแซมรั้วด้านหน้าโรงเรียนมูลค่า 30,000 บาท
- คุณสมบูรณ์ บุ๊กเกอร์ สนับสนุนการก่อสร้างเวทีการแสดงกลางแจ้งมูลค่า 20,000 บาท
- ทางราชการอนุมัติงบประมาณผู้ว่าฯ CEO ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 117,000 บาท
พ.ศ. 2549   คุณสมบูรณ์ บุ๊กเกอร์ สนับสนุนการก่อสร้างเวทีแสดงกลางแจ้งด้านข้าง
                 ลานกีฬาเอนกประสงค์มูลค่า 30,000 บาท
พ.ศ. 2549 ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน คณะศิษย์เก่าระดมทุนเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต พื้นที่ 1,210
                 ตารางเมตร มูลค่า 220,020 บาท รับมอบโดยนายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพท.อบ.4 
พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในโรงเรียน
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
                 ได้เงิน 301,546.50 บาท จัดซื้อคอมพิวเตอร์ได้ 12 เครื่อง
พ.ศ. 2552 ชุมชน ผู้ปกครอง คณะครุได้ร่วมบริจาคทรัพย์ - วัสดุต่อเติมชั้นเรียน สปช. 105/29 
                 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบจากทางราชการ
พ.ศ. 2552 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 จำนวน 4 ที่ 
                 มูลค่า 242,000 บาท
ปีการศึกษา 2552 ทางโรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองคู พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมมีการเผยแพร่ กลอนลำนำเสนอสู่ชุมชนและบุคคลทั่วไป(จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม ดนตรี วิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9-11 ธันวาคม 2552 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พ.ศ. 2553 ได้ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ได้งบประมาณจาก อบต.โนนโหนน 50,000 บาท
                 ได้รับป้ายสถานศึกษาพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่าง
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัล “โรงเรียนอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน” ระดับดีเยี่ยม
                 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน 240,000 บาท
                 คณะครู/ชุมชน ซ่อมแซมโรงอาหารให้มีมาตรฐานสมบูรณ์เพื่อนักเรียนใช้การได้เป็นอย่างดี
                 ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน(CL10 Type 1) 340,000 บาท
                 วันที่ 22,25,26 กรกฎาคม 2554 ได้รับการประเมินมาตรฐานจากภายนอก สมศ.รอบที่สาม
          ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 134   คน มีครูที่ทำการสอนในโรงเรียน 9 คน ปัจจุบันมีนายกษิภณ  สมคะเน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ  ปัญฺญา  สมา  อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน

มุ่งพัฒนา  ศึกษาดี  มีจรรยา  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

 

น้ำเงิน-เหลือง

 

 

 

 
 
 

ดาวน์โหลดเพลงหนองคู MP3
เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองคูฯ
ลำหล่องโรงเรียนหนองคูฯ
ลำเพลินโรงเรียนหนองคูฯ
ลำเพลิน 3D
ลำคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 เมษายน 2561
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซด์นี้ ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่มากๆ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.80.8.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 950,320
 

 

 
: โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel : 099-4599644
Email : nongkhoo@nongkhoo.in.th