.

โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)    บ้านหนองคู ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ   จ.อุบลราชธานี      ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 

 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

แผนการสอน.... http://www.hongpakkroo.com/news-id151.html

คู่มือครูทีวีทางไกล1/2559.... http://www.dlf.ac.th/download.php

ตารางออกอากาศทีวีทางไกลผ่านดาวเทียมภาคเรียนที่1/2559..... http://www.dlf.ac.th/on_air_sheet.php

เตรียมพร้อมแผนการสอนครบทุกชั้นทุกกลุ่มสาระดีหลายปีการศึกษาใหม่2559... http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_list.php?mul_category_id=1000&mul_level_id=11

สื่อประชาสัมพันธ์ลดเวลาเรียน.... http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=204

ลดเวลาเรียนของ อจท.เผื่อมีอะไรดีๆตามบริบทโรงเรียนเสริมเปิดดู..... http://www.aksorn.com/ACT_material2015/plan/learn-lesstime.html

ปรับใช้ตามบริบทโรงเรียนรวมข้อสอบป1-6 อจท.ดีมากน่าใช้.... http://www.aksorn.com/ACT_material2015/plan/exam_1.html

แนวลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อจท.... http://www.aksorn.com/ACT_material2015/plan/learn-lesstime.html

สื่อปฐมวัย..... http://www.aksorn.com/ACT_material2015/plan/kinder.html

เพลงประกอบการสอนป1-6... http://www.aksorn.com/ACT_material2015/plan/audio.html

แผนการสอน..... http://www.aksorn.com/ACT_material2015/plan/plan.html

มาแล้ว...แผนการสอนแบบง่ายๆป.1-6/ม1-3ภาคเรียนที่2แผนbbl.... http://www.dlit.ac.th/pages/resources.php?subjectid=01&subject=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#search1

สพฐ.มาติดตามเปิดเตรียมข้อมูลติดตามลดเวลาเรียน... http://210.1.20.40/~eme/index.php?module=sharedoc&act=download&files=downfiles&filesdown=201625143242.zip&no=376

ตัวอย่างที่ดีลดเวลาเรียน... http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/ld-wela-reiyn

เมนูกิจกรรมลดเวลาเรียน โดยใชรหัสเข้าระบบ 80020193.... http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php

เวปไซต์สพฐ.เผยแพร่ผลงานลดเวลาเรียน... http://mcmk.obec.go.th/

เพลงลดเวลาเรียนสพป.อบ.4..... https://youtu.be/VmaldTAepjY

ข่าวลดเวลาเรียนNBT.... https://m.youtube.com/watch?feature=share&index=67&list=PLcrqOVRnDXnrfFQ_4MDjelRdcJ0hxcbJ-&v=K2yrhU7oSew

ผอ.รร.ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สพป.อบ.4. ฝากทุกโรงเรียนเตรียมการภาคเรียนที่2/2557...... การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์จะต้องพลิกโฉมให้ได้คือ ไม่ใช่เรียนเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น แต่จะต้องสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและทำให้เด็กเกิดความรักชาติด้วย

 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดย : กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ [2014-09-18 12:47:19]

            แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เป็นเอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ประกอบไปด้วย จุดเน้น ผลการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้

ดาวน์โหลด  <<ที่นี่

 


 

แบบรายงานพัฒนาคุณภาพประจำปี ( SAR ) 2555 (ใหม่) 

ตัวอย่างแบบรายงานพัฒนาคุณภาพประจำปี ( SAR ) ใหม่ 

แนวทางประกันคุณภาพภายในปฐมวัย 2555 คลิกได้ที่นี่ครับ....

แนวทางประกันคุณภาพภายในประถม 2555 คลิกได้ที่นี่ครับ....

รายงานตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน คลิกได้ที่นี่ครับ....

รายงานจุดเน้น เครื่องมือรายงานป.1-ม.3 และข้อสอบ Pre-O-Net ปีการศึกษา 2555 คลิกได้ที่นี่ครับ....

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง อาเซียน ป.1-6 โหลดได้ที่นี่ครับ....

สนใจเอกสารต่างๆ เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ....

ตัวอย่างคู่มือการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาสำหรับชั้นเรียน1 

ตัวอย่างคู่มือการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาสำหรับชั้นเรียน2 

หลักสูตรสถานศึกษาฯ2552 ปรับปรุง2555 

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เล่ม 1
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา เล่ม 2
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เล่ม 3
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา เล่ม 4
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เล่ม 5
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา เล่ม 6
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เล่ม 7
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
รายงานประชาคมอาเซียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2555
รายงานโครงการวันสำคัญ(วันพ่อแห่งชาติ)ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 5 ธันวาคม 2554
ตัวอย่างการเขียนรายงานประเมิน โครงการ
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan )

 

การศึกษา:การสร้างประชาคมอาเซียน

การศึกษา:กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

กรอบหลักสูตรอาเซี่ยน  ดาวน์โหลด

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อาเซี่ยน  ดาวน์โหลด

Spirit Of ASEAN   bullet19_gray.gif    Spirit Of ASEAN 2015

การสร้างหลักสูตรอาเซี่ยน

ตัวอย่างกิจกรรมอาเซี่ยนศึกษา 1   ดาวน์โหลด

ตัวอย่างกิจกรรมอาเซี่ยนศึกษา 2   ดาวน์โหลด

แบบนิเทศอาเซี่ยน   ดาวน์โหลด

เพลงอาเซี่ยน  1   2   3   4


แนวทางบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร   
 ปก              
บทนำ
ตอนที่ 1                   
ตอนที่ 2
                   


ตอนที่ 3

ตอนที่ 4             
ตอนที่ 5         
บรรณานุกรม


 ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ประถมศึกษา)
มีไฟล์ zip แทรกอยู่ในกระทู้นี้
 ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(มัธยมศึกษา)
มีไฟล์ zip แทรกอยู่ในกระทู้นี้

แจ้งเอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มีไฟล์ zip แทรกอยู่ในกระทู้นี้
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนฯตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีไฟล์ zip แทรกอยู่ในกระทู้นี้
เกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554-2556 มีไฟล์ zip แทรกอยู่ในกระทู้นี้
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษามีไฟล์ zip แทรกอยู่ในกระทู้นี้
แบบสรุปผลการประเมินตนเองการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีไฟล์ zip แทรกอยู่ในกระทู้นี้
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีไฟล์ zip แทรกอยู่ในกระทู้นี้

 


  แนวทางการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐาน สพฐ. เพื่อการประกันภายใน 15 มฐ. 


  เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


  การประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามจุดเน้น สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองคูฯ

 

    New ดาวน์โหลด

คลิกที่นี่   แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

 ภาพข่าวกิจกรรม

 

Login

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
รักชาติ รวมพลัง รวมน้ำใจ คนไทยด้วยกัน เทิดไท้องค์ราชัน "ทรง ศึกษาหลากแขนงแหล่งความรู้ พระคือผู้เปรียบปราชญ์ศาสตร์ยิ่งใหญ่ นำความรู้สู่รัฐพิทักษ์ไทย กอปรก้าวไกลเกื้อราษฎร์ชาติรุ่งเรือง" คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) ได้เข้าร่วมกิจกรรม "รักชาติ รวมพลัง รวมน้ำใจ คนไทยด้วยกัน เทิดไท้องค์ราชัน" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามแนวทางพระราชดำริ ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งศรีเมือง)

Spirit of ASEAN
 


Salamat Sau's di Salamat Sabaidee Salamat
Mingalaba Ma-bu-hi Hello Sawasdee Xinchao

E-Office สพป.อบ.4
 

 


ระบบ SMSS โรงเรียนบ้านหนองคูฯ
 

 


ข่าวการศึกษา
 


NEWS...เกาะติดข่าวเมืองอุบล
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ/กระทรวงต่างๆ
 

      

 

 
 
 

ดาวน์โหลดเพลงหนองคู MP3
เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองคูฯ
ลำหล่องโรงเรียนหนองคูฯ
ลำเพลินโรงเรียนหนองคูฯ
ลำเพลิน 3D
ลำคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 เมษายน 2561
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซด์นี้ ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่มากๆ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.80.8.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 950,316
 

 

 
: โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel : 099-4599644
Email : nongkhoo@nongkhoo.in.th